Хороскопи

Какво е тово хороскоп

Идеята, заложена в основата на астрологията е проста – положението на планетите на небето определя тенденцията за развоя на събитията на земята.

Основният метод за прогнози, прилаган в астрологията се свежда до построяване на небесна карта за някакъв момент от времето, който може да се счита за време на раждане на някакво същество (в това число човека), предмет или дори общност от хора, например, партия или цял един народ. За построяването на такава карта обаче, не е достатъчно да се знае само точното време на събитието.

Много е важно да се знае мястото на Земята, където е станало това събитие, защото координатите на картата се пресмятат от локалния хоризонт и положението на планетите относно него са основен предмет на по-нататъшното разглеждане на картата. Така, планетите, намиращи се в момента на раждането под хоризонта влияят по-силно върху индивидуалните качества на родения, а в същото време планетите, намиращи се над хоризонта – върху неговото обкръжение, способността му към адаптация и мястото, което той заема в света.

Планетите, намиращи се в момента на раждането около изгрева и залеза (Асцендент и Десцендент), горната и долната кулминационни точки (Медиум Цели и Имум Цели) се смятат за особено значими и играят важна роля при интерпретацията на небесната карта. Споменатите четири главни насоки (изгрев, залез, горна и долна кулминационни точки) разделят цялата небес-на сфера на четири равни части, наричани квадранти на хороскопа. Всеки от квадрантите от своя страна се разделя на три равни части, наричани домове на хороскопа, които са общо дванайсет.

Всеки от домовете на хороскопа конкретизира една или друга сфера на живота, определяйки областта на действие на планетите, оказали се в дадения сектор на небето.

Тази конкретизация се осъществява на базата на: теория на времето, теория на информацията и дискретна математика.

Домове на хороскопа

Първи дом на хороскопа започва от точката на изгрева (началото на първи дом), стига до долната кулминационна точка (началото на четвърти дом), достига точката на залеза (началото на седми дом) и по-нататък се издига до горната кулминационна точка (началото на десети дом).

Значение на четирите кардинални направления

  • Изгревът или Асцендентът отбелязва същността на родения.
  • Долната кулминационна точка отбелязва фундамента, основата за съществуване, Земята и Майката.
  • Залезът или Десцендентът отбелязва окръжаващият свят.
  • Горната кулминационна точка отбелязва целта, източникът на всякаква активност, Небето, Бащата.

Характеристиките на домовете са съчетание от тези четири кардинални принципа и са доста многообразни, защото за всеки конкретен случай техният смисъл и значение могат да варират в зависимост от контекста на разглеждане. Например, разглеждайки хороскопа на човек, ще акцентираме най-вече върху дома, семейството, финансите, брака, децата и тем подобни общочовешки ценности. А изучавайки хороскопа на дадена организация, ще обърнем внимание на първо място върху отношението й със закона и властите, колектива, ефективността на вложените в нея пари, личната способност на ръководителите и т.н. Все пак, само външно тези проблеми изглеждат абсолютно различни. Както ще видим, всички те се разделят на дванайсет големи групи, които са свързани с дванайсетте дома на хороскопа.

I дом е свързан с личността, нейната индивидуалност, умението й да се представи, а също себеизявата и себереализацията й. Не е важно каква карта разглеждаме – на човек, събитие или организация. Във всеки случай, планетите, попадащи в този сектор, ще влияят върху личните качества на всеки, който се е оказал в полето на разглеждания хороскоп (човек, ръководител на организация, хора, въвлечени в дадено събитие).

II дом е свързан с материалното благосъстояние, движимото имущество, парите, а също тялото, вродените таланти и способности. Забележете, че след първи дом – същността на личността – идва нейната материална обезпеченост, външната форма във вид на втори дом.

III дом е свързан с контактите, комуникациите, началното обучение, кратките пътувания, съседите, близките приятели и роднини, освен родителите. Трети дом представлява свързващото звено между личността и нейният фундамент – ІV дом. Той показва вътрешната динамика на това, което става в непосредствена близост до дома, семейството и предците.

IV дом е свързан непосредствено с дома, семейството, възпитанието, предците, особено с майката, а също със земята и недвижимостта. Това са фундаменталните основи на живота, без които нищо не може да се развива и живее пълноценно. Този дом показва също Майката на всяко събитие.

V дом е свързан с любовта, децата, творчеството, а също с развлеченията, удоволствията, хобито, шоу-бизнеса и почивката. Този дом, на първо място показва осъществяването на основният родов принцип – раждането на деца, продължаването на рода, и външната форма на фундамента, основите на съществуването, в частност, семейството и всичко, което е свързано с него.

VI дом е свързан с работата, дългът, службата, слугите, медицината и домашните животни. Този дом показва вътрешната динамика на процесите на взаимовръзката на личността с окръжаващия свят, когато й се налага да се приспособява, да се адаптира във външната среда.

VII дом е свързан с брака и брачните партньори, а също с договорите, законите, юриспруденциите, съдилищата, откритите врагове и партньорите. Това е същността на отношенията между личността и нейното обкръжение.

VIII дом е свързан с икономиката, колективните материални и енергийни ресурси, в частност с банковото дело, финансовите операции и бюджета (в това число и семейният), а също с окултизма, магията, екстремалните ситуации, смъртта, наследството и секса.

IX дом е свързан с идеологията, философията, науката, религията, висшето образование, далечните пътешествия, а също с роднините на брачния партньор, тоест, роднините, с които се сдобиваме в резултат от действието на VІІ дом. Този дом показва вътрешната динамика на външната активност, властта, издигането и поставянето на целите.

X дом е свързан непосредствено с властта, кариерата, професията, целта, която си поставяме, славата и издигането, а също взаимоотношенията ни с бащата, с началниците и висше стоящите инстанции. Този дом показва източникът на всякаква активност, Бащата на събитието.

XI дом е свързан с обществените организации, приятелите, съветниците, личната свобода, а също с изпълняването на желанията. Това е външната форма на властта, резултатът от постигането на целите и осъществяването на надеждите в бъдещето.

XII дом е свързан с тайните, с интригите, с дълбоките психологични преживявания, сънищата, секретните организации, затворите, болниците, другите места за уединение и ограничаване на свободата, а също с дивата природа и дивите животни. Този дом показва вътрешната динамика на личността, дълбоките, скрити преживявания и подсъзнателни процеси, всичко, лежащо в дълбочините на непознатото, неизученото.

Като пространствена представа домовете на хороскопа изглеждат като 12 равни части, образувани от “разрязването” на небосвода по осите север-юг. Така границата на десети и четвърти дом съвпада съответно с горната и долната половини на небесния меридиан, а първи и седми дом – с източната и западната части на хоризонта. По такъв начин, всяка планета, изгряваща на дадено място ще се окаже точно на границата на първи дом, кулминиращата нагоре – на границата на десети дом, залязващата – на границата на седми, а кулминиращата надолу – на границата на четвърти.

Приведената по-горе интерпретация, е безусловно изчислена основно за човека и близките му сфери на живот. Ако се задълбочим в разглеждането на животинското и растителното царства, ще бъдем принудени да преразгледаме напълно ключовите понятия на всеки дом, но при това техният дълбок смисъл ще остане непроменен.

Ако на небето нямаше планети, ние бихме се проявявали еднакво хармонично във всички дванайсет сфери, даже без да се замисляме за това, и не бихме познавали нито скръбта, нито щастието в нищо. Все пак, без да прекъсват пътя си нито за миг в продължение на хилядолетия, по небето се движат небесни тела – в астрологията обобщено ги наричат планети или подвижни звезди. Те ни даряват с живот и смърт, лишения и блага, победи и поражения, война и мир. В зависимост от това, в кой от домовете се е оказала една или друга планета, в тази именно сфера на живот следва да очакваме проявите на нейните качества.